Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 12 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước. Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

1. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1.1    Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 12 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3211 cm, tăng 36 cm so với tháng trước. Giá trị mực nước lớn nhất là 3533 cm (ngày 11/XII), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3157 cm (ngày 01/XII)

1.2. Tài nguyên nước sông tại trạm An Thạnh

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 12 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Trên sông Kỳ Lộ: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 363 cm, tăng 29 cm so với tháng trước, giảm 7 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 8 cm so với giá trị trung bình tháng 12 nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 556 cm (ngày 30/XII), giá trị mực nước nhỏ nhất là 292 cm (ngày 06/XII).

2. Vùng Tây Nguyên

2.1. Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 12 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20795 cm, giảm 28 cm so với tháng trước, giảm 62 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 31 cm so với giá trị trung bình tháng 12 nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 20864 cm (ngày 10/XII), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20753 (ngày 13/XII).

2.2. Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 12 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48767 cm, tăng 07 cm so với tháng trước, giảm 10 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 34 cm so với giá trị trung bình tháng 12 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 48911 cm (ngày 19/XII), giá trị nhỏ nhất là 48763 cm (ngày 26/XII).

2.3. Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 12 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88031 cm, giảm 08 cm so với tháng trước, giảm 22 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 13 cm so với giá trị trung bình tháng 12 nhiều năm. Giá trị lớn nhất là 88213 cm (ngày 30/XII), giá trị nhỏ nhất là 87997 cm (ngày12/XII).

2.4. Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 12 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12741 cm, giảm 72 cm so với tháng trước, tăng 13 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 45 cm so với giá trị trung bình tháng 12 nhiều năm.Giá trị lớn nhất là 12841 cm (ngày 18/XII ), giá trị nhỏ nhất là 12640 cm (ngày 08/XII).

Xem chi tiết tại đây