Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 11 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước. Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

1. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
1.1    Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh
Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 11 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3175 cm, tăng 02 cm so với tháng trước

1.2. Tài nguyên nước sông tại trạm An Thạnh

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 11 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Trên sông Kỳ Lộ: Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 334 cm, tăng 63 cm so với tháng trước, giảm 79 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 11 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm

2. Vùng Tây Nguyên

2.1. Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 11 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20823 cm, giảm 24 cm so với tháng trước, giảm 54 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 23 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm

2.2. Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 11 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48760 cm, giảm 37 cm so với tháng trước, giảm 10 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 27 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm

2.3. Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Chế độ nước sông Đa Nhim được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dạng lũ đơn, cường suất lớn, thời gian lũ ngắn. Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 11 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88039 cm, giảm 10 cm so với tháng trước, giảm 21 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 08 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm

2.4. Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 11 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau: Mực nước trung bình tháng 11 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12776 cm, giảm 100 cm so với tháng trước, giảm 147 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 44 cm so với giá trị trung bình tháng 11 nhiều năm

Xem chi tiết tại đây