Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 10 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

1 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

1.1 Tài nguyên nước sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 10 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3173 cm, tăng 12 cm so với tháng trước.1.2 Tài nguyên nước sông tại trạm An ThạnhKết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 10 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

1.2.1 Trên sông Kỳ Lộ

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 270 cm, giảm 42 cm so với tháng trước, giảm 41 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 25 cm so với giá trị trung bình tháng 10 nhiều năm

1.2.2 Trên sông Vét

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên nhánh sông Vét tại trạm An Thạnh là 272 cm, giảm 42 cm so với tháng trước.

2 Vùng Tây Nguyên

2.1 Tài nguyên nước sông Ya Yun tại trạm Ya Yun Hạ

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 10 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20847 cm, giảm 46 cm so với tháng trước, giảm 34 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 27 cm so với giá trị trung bình tháng 10 nhiều năm

Trong tháng 10 năm 2018, tại trạm YaYun Hạ có 05 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng là 30,7 m3/s, giảm 14,3 m3/s so với tháng trước, giảm 9,59 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 11,9 m3/s so với tháng 10 TBNN

2.2 Tài nguyên nước sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 10 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48795 cm, giảm 52 cm so với tháng trước, tăng 97 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 74 cm so với giá trị trung bình tháng 10 nhiều năm.Tháng 10 năm 2018, tại trạm Đức Xuyên có 06 lần đo lưu lượng nước. Lưu lượng trung bình tháng là 72,1 m3/s, giảm 28,1 m3/s so với tháng trước, tăng 8,83 m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 20,2 m3/s so với tháng 10 TBNN.

2.3 Tài nguyên nước trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh

Chế độ nước sông Đa Nhim được chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa cạn từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa lũ từ tháng 5 đến tháng 10, dạng lũ đơn, cường suất lớn, thời gian lũ ngắn. Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 10 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88048 cm, giảm 15 cm so với tháng trước, giảm 7 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và tăng 04 cm so với giá trị trung bình tháng 10 nhiều năm.

2.4 Tài nguyên nước sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên

Kết quả quan trắc số lượng và chất lượng nước tháng 10 năm 2018 được tổng hợp, đánh giá như sau:

Mực nước trung bình tháng 10 năm 2018 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12885 cm, giảm 149 cm so với tháng trước, giảm 210 cm so với tháng cùng kỳ năm 2017 và giảm 62 cm so với giá trị trung bình tháng 10 nhiều năm

Chi tiết xem tại đây