Bản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 8/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO  TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2015

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 7 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 8 và 9 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri – Orđovic (Є-O).

Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam trung Bộ

 I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6: nhìn chung mực nước có xu thế dâng, hạ và dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Đại Lộc, huyện Đại Hiệp, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QĐ) và giá trị dâng cao nhất là 0,20m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). 

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,35m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,92m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Nam_Trung_Bo_8-2015

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}