Bản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ tháng 8/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 8 NĂM 2015

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng cao so với trung bình tháng 6.

Giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH), và chỉ có 1 công trình hạ thấp là 0,41m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH).

BTB_8-2015

{phocadownload view=category|id=2|text=Xem chi tiết 2015|target=s}