Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Quảng Nam Tháng 3 Năm 2024

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 2.000 – 3.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 1 đến tháng 8) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 9 đến tháng 12) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 24 tỉ m3/năm, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: Nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Về tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 02 năm 2024 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3169cm, giảm 10cm so với tháng trước, tăng 9cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 3cm so với tháng 02 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3158cm (ngày 20/02/2024), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3188cm (ngày 22/02/2024).

Về chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2.Tài nguyên nước dưới đất

Trong tháng 2 mực nước dưới đất trung bình so với tháng trước có xu thế hạ tại tầng chứa nước qh và qp. Chất lượng nước có xu thế giảm đối với chỉ tiêu TDS và NH¬4¬ trong tầng chứa nước qh và qp, tại các công trình QT9-QD (Phường Cẩm Châu, TP.Hội An) và QT8b-QD (xã Điện Phong, huyện Điện Bàn) có hàm lượng TDS và NH¬4 vượt quá GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT).

 Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 và tháng 4 so với mực nước thực đo tháng 2 có xu thế hạ tại tầng chứa nước qh và qp.

Trong khu vực tỉnh Quảng Nam thời điểm hiện tại không có công trình nào có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép.

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Trong khu vực tỉnh Quảng Nam thời điểm hiện tại không có công trình nào có độ sâu mực nước trung bình tháng vượt 50% so với mực nước hạ thấp cho phép.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh trong tháng 02 năm 2024 có xu hướng giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Phú Ninh vẫn duy trì ở mức tốt, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị các cơ quan, ngành khai thác sử dụng nguồn nước phù hợp để chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Quảng Nam chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Chất lượng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố đảm bảo cho khai thác sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và chất lượng nước tại một số khu vực đối với chỉ tiêu TDS và NH­ trong tầng chứa nước qh và qp, tại các công trình QT9-QD (Phường Cẩm Châu, TP.Hội An) và QT8b-QD (xã Điện Phong, huyện Điện Bàn) có hàm lượng TDS và NH­4 vượt quá GTGH (QCVN 09:2023/BTNMT) để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý

Xem chi tiết tại đây: