Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Lâm Đồng Mùa Mưa Năm 2023

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 9.764,8 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 02 trạm quan trắc TNN mặt Đại Ninh và Cát Tiên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.750 – 3.150mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 20% tổng lượng mưa năm.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước (q) là 59.414 m3/ngày và tầng chứa nước β(n2-qp) là 3.326.719 m3/ngày.

1.Thông báo, cảnh báo tài nguyên nước mặt

Tại trạm Đại Ninh: Mực nước trung bình mùa khô năm 2022 – 2023 trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh là 88005cm, giảm 08cm so với mùa khô năm trước. Giá trị mực nước lớn nhất là 88123cm (ngày 21/11/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 87966cm (ngày 15/2/2023).

Về Chất lượng nước tại trạm Đại Ninh kết quả quan trắc chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước theo chỉ số WQI tại trạm Đại Ninh cho thấy: trong tháng 01 năm 2023, chất lượng nước sông Đa Nhim xấu, sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác. Các tháng 11, 12 năm 2022 và tháng 04 năm 2023, chất lượng nước sông đã được cải thiện, có thể sử dụng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Và tháng 02, 03 năm 2023 chất lượng nước sông rất tốt, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tại trạm Cát Tiên: Mực nước trung bình mùa khô năm 2022 – 2023 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12706cm, giảm 60cm so với mùa khô năm trước. Giá trị mực nước lớn nhất là 12839cm (ngày 19/4/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 12604cm (ngày 31/1/2023).

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước theo chỉ số WQI tại trạm Cát Tiên cho thấy chất lượng nước sông trong các tháng 12 năm 2022 và tháng 01 năm 2023 ở mức trung bình, đáp ứng sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Vào các tháng 02, 04, chất lượng nước sông cải thiện, có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. Vào các tháng 11 năm 2022 và tháng 03 năm 2023, chất lượng nước sông rất tốt, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2.Tài nguyên nước dưới đất

Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): rong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2022 – 4/2023 có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (LK109T) và một công trình có mực nước dâng là 0,06m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (LK117T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng q

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô 11/2022 – 4/2023 có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 1,45m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10b) và dâng cao nhất là 2,13m tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (LK102T).

Mực nước trung bình mùa nông nhất là -1,78m tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm (LK94T) và sâu nhất là -122,02m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc (C10o)..

Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 so với cùng kỳ năm trước nhìn chung có xu thế dâng là chính.

Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo tại lỗ khoan C10b và C10o. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

3.Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Mùa khô năm 2022 – 2023, tổng lượng nước tại trạm Đại Ninh có xu hướng giảm khoảng 52% so với mùa khô năm trước, tại trạm Cát Tiên có xu hướng giảm khoảng 81% so với mùa khô năm trước đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong thời gian tới . Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đại Ninh biến động khá lớn từ có thể sử dụng cho giao thông thuỷ đến sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tại trạm Cát Tiên chất lượng nguồn nước mặt biến động từ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu đến mục đích cấp nước sinh hoạt. Đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án xử lý nguồn nước phù hợp cho các mục đích cấp nước.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình C10b và C10o có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo, Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: