Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Tháng 3 Năm 2023

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 – 1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (q) là 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước mặt

Số lượng nước

Mực nước trung bình tháng 2 năm 2023 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48699cm, giảm 6cm so với tháng trước, giảm 6cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 18cm so với tháng 2 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48745cm (ngày 12/2/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48665cm (ngày 25/2/2023).

Trong tháng 2 năm 2023, tại trạm Đức Xuyên có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 26m3/s, giảm 1,9m3/s so với tháng trước, giảm 1,2m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2 năm 2023, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên khoảng 63 triệu m3, giảm khoảng 11,8 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2.Tài nguyên nước dưới đất

2.1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình tháng 2 dâng 0,56m so với tháng 1

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) : Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 2,61m tại TT.Ea Drăng, huyện Ea H’leo (LK70T) và dâng cao nhất là 0,28m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β(qp)

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 có xu thế hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 6,65m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 2 hạ 0,43m so với tháng 1.

2.2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023 mực nước tại công trình LK51T nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023 mực nước tại công trình LK52T nước có xu hướng hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước tại trạm Đức Xuyên trong tháng 2 có giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đức Xuyên đã tăng so với tháng trước, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để duy trì nguồn nước luôn được tốt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Đăk Lắk thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.