Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Tháng 06 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 – 1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 12 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.

  1. Đối với tài nguyên nước mặt:

Về tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 5 năm 2022 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48722cm, giảm 10cm so với tháng trước, tăng 48cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 54cm so với tháng 5 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48781cm (ngày 22/5/2022), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48665cm (ngày 3/5/2022).

Về chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

  1. Đối với tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình tháng 5 dâng 0,20m so với tháng 4.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (CB1-II) và dâng cao nhất là 0,23m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (LK29T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,50m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T) và sâu nhất là -22,08m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk (LK71T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 1,90m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H’leo (LK30T) và dâng cao nhất là 1,55m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,59m tại P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột (LK48T) và sâu nhất là -24,91m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T).

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 5 hạ 0,43m so với tháng 4.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

            Tầng chưa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tại công trình LK51T nước có xu hướng dâng không đáng kể.

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong 6 và 7 mực nước có xu hướng dâng.

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong 6 và 7 mực nước có xu hướng hạ là chính.

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n): Trong 6 và 7 mực nước tại công trình LK52T nước có xu hướng dâng.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây.