Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Đắk Lắk Mùa Mưa Tháng 5 Năm 2023

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 – 1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (q) là 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước mặt

Số lượng nước: Mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48739cm, giảm 36cm so với mùa mưa năm trước. Giá trị mực nước lớn nhất là 48852cm (ngày 5/7), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48665cm (ngày 5/5).

Chất lượng nước: Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Ea Krông Nô và kết quả tính toán chất lượng nước theo chỉ số WQI tại trạm Đức Xuyên trong mùa mưa năm 2023 cho thấy: trong tháng 5, chất lượng nước sông Ea Krông Nô tốt, các tháng còn lại chất lượng nước có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, riêng trừ tháng 7, chất lượng nước sông chỉ có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

2.Tài nguyên nước dưới đất

2.1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 hạ 3,15m so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 3,61m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (CB1-II) và dâng cao nhất là 0,77m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (LK29T).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β(qp)

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 1,99m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a) và dâng cao nhất là 1,77m tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (LK69T).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 hạ 0,05m so với cùng kỳ 1 năm trước.

2.2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Mực nước trung bình các tháng mùa khô 11/2023-4/2024 tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Mực nước trung bình các tháng mùa khô 11/2023-4/2024 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Mực nước trung bình các tháng mùa khô 11/2023-4/2024 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ 1 năm trước.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Mực nước trung bình các tháng mùa khô 11/2023-4/2024 tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) có xu thế hạ so với cùng kỳ 1 năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt

Trong mùa mưa năm 2023, tổng lượng nước tại trạm Đức Xuyên có xu hướng giảm so với mùa mưa năm trước đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước hợp lý để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong thời gian tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đức Xuyên trong tháng 7 có giá trị xấu, vào đầu và cuối mùa mưa có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Đắk Lắk đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mn, NO3, Tổng Coliform và phenol vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm..

Xem chi tiết tại đây: