Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Vu Gia – Thu Bồn Tháng 9 Năm 2023

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng diện tích lưu vực là 10.035 km2.

Về tài nguyên nước mặt: hiện nay trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 02 trạm thủy văn, 01 trạm tài nguyên nước. Tổng lượng dòng chảy mặt hệ thống sông Thu Bồn vào khoảng 24 tỷ m3, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2. Mùa lũ từ tháng X – XII (3 tháng), có lượng dòng chảy chiếm khoảng 64,8% Wnăm.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, hiện nay lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có 27 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành. Lưu vực sông bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh 800.703 m3/ngày, tầng chứa nước qp 201.618 m3/ngày.

  1. Tài nguyên nước mặt

Trong tháng 8 năm 2023, mực nước trung bình trên sông Yên Thuận so với tháng trước có xu thế tăng. Lưu lượng nước có xu thế tăng khoảng 21%. Tổng lượng nước đến tại trạm Phú Ninh khoảng 27,6 triệu m3. Chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

  1. Tài nguyên nước dưới đất

Trong tháng 8 mực nước dưới đất trung bình so với tháng trước có xu thế hạ tại tầng chứa nước qh và qp. Chất lượng nước có xu thế giảm đối với chỉ tiêu TDS và NH¬4¬ và Mn¬ trong tầng chứa nước qh và qp, tại các công trình QT9-QD (Phường Cẩm Châu, TP.Hội An) và QT8b-QD (xã Điện Phong, huyện Điện Bàn), QT1-QD (Phường Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) có hàm lượng TDS, NH¬4¬ và Mn vượt quá GTGH theo QCVN 09:2023/BTNMT.

Dự báo mực nước dưới đất tháng 9 so với mực nước thực đo tháng 8 có xu thế hạ tại tầng chứa nước qh và qp.

Bản đồ dự báo diễn biến mực nước  tầng qh

Trong lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Đối với hàm lượng TDS và NH¬4 ¬tại 2 công trình QT9-QD thuộc tầng chứa nước qh và QT8b-QD thuộc tầng chứa nước qp; và chỉ tiêu Mn tại công trình QT1-QD thuộc thành phố Đà Nẵng có xu thế ngày càng tăng.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh trong tháng 8 năm 2023 có xu hướng tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Phú Ninh vẫn duy trì ở mức tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị các cơ quan, ngành khai thác sử dụng nguồn nước phù hợp để chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Hiện tại, trên phạm vi LVS Vu Gia – Thu Bồn chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Chất lượng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố đảm bảo cho khai thác sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: