Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Trà Khúc Tháng 1 Năm 2023

Lưu vực sông Trà Khúc là một trong những lưu vực sông ở Việt Nam, phân bố chủ yếu ở tỉnh Quảng Ngãi với diện tích lưu vực 6.111km2.
Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, mùa khô bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 8. Trong lưu vực sông Trà Khúc hiện này có 10 điểm – 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng và đưa vào vận hành.
Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Trà Khúc bao gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qh là 903.356 m3/ngày, tầng chứa nước qp là 533.806 m3/ngày.
1. Thông báo tình hình tài nguyên nước dưới đất
 Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 6/8 công trình mực nước dâng, 1/8 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/8 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN) và giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (QT6a-QN).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,53m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và sâu nhất là -6,26m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qh
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất so với 1 và 5 năm trước lần lượt là 3,94m và 2,31m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN) xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (QT6a-QN).
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với tháng 11 có xu thế dâng, có 3/3 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,51m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN).
Trong tháng 12: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,28m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và sâu nhất là -5,95m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 12 so với cùng thời điểm 1 năm trước, cho thấy mực nước suy giảm lớn nhất lần lượt là 3,88m 1,01m tạixã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN) xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).
2. Dự báo mực nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 so với tháng 12 có xu thế hạ, có 8/8 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa (QT6a-QN).
 Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 1 so với tháng 12 có xu thế hạ, có 3/3 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN).
  1. Cảnh báo mực nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Trà Khúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong lưu vực sông Trà Khúc thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.