Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Trà Vinh Tháng 5 Năm 2023

Trà Vinh là một tỉnh thuộc lưu vực sông sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.295,1km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Trà Vinh gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 522.798m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 671.495m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 762.334m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 915.560m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 972.437m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3) : Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,61m tại Phường 1, TX Duyên Hải (Q21702T) và sâu nhất là -12,83m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú (Q404020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 03 tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,97m tại phường 1, TX Duyên Hải (Q217020) và sâu nhất là -12,01m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú (Q40403T).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9m tại phường 1, TX Duyên Hải (Q217030) và sâu nhất là -14,86m tại xã Tập Sơn, huyện Trà Cú (Q40403Z).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,47m tại xã Đại An, huyện Trà Cú (Q405050M1) và sâu nhất là -14,47m tại xã Đại An, huyện Trà Cú (Q405050M1).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng.

3.Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4.Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại trong tỉnh chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây: