Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tiền Giang Tháng 1 Năm 2023

Tiền Giang là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.484,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 18 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tiền Giang gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 387.464m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 662.211m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 359.695m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 308.786m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 242.239m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,96m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602020) và sâu nhất là -7,39m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 tầng qp¬3
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622030).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -6,99m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602030) và sâu nhất là -7,47m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622030).
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,82m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621040) và sâu nhất là -8,94m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622040).
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Bình Đông, TX Gò Công (Q622050) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602050).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,01m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602050) và sâu nhất là -16,57m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621050).
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,05m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602060).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,32m tại xã Đông Hòa, huyện Châu Thành (Q621060) và sâu nhất là -14,16m tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Q602060).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế dâng.
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế dâng là chính.
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ là chính.
Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.
2. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q621050 (TCN n22 – xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) độ sâu mực nước trung bình tháng 11 là -16,57m đạt 55,23% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 1 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.
Xem chi tiết tại đây.