Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 9 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H) và giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,6m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -3,68m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (QT9-H) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (QT1b-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,2m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,62m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 9 và tháng 10, tầng chứa nước qh mực nước có xu thế dâng dần, tầng chứa nước qp mực nước có xu thế dâng dần.

Xem chi tiết tại đây.