Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là
5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước
dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và
vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước
chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo
cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như
sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen
(qp) là 180.422,2m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,56m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,36m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -2,36m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,94m tại xã Thủy Biều, TP.Huế (QT5-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,08m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,2m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tầng chứa nước qh mực nước có xu thế hạ dần, tầng chứa nước qp mực nước có xu thế hạ dần.

Xem chi tiết tại đây.