Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thanh Hóa Tháng 6 Năm 2023

Tỉnh Thanh Hóa là một tỉnh thuộc lưu vực sông Mã có diện tích tự nhiên là 11.129,48km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa (QT7a-TH) và giá trị dâng cao nhất là 0,19m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6a-TH).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế dâng tại huyện Hoằng Hoá, hạ tại huyện Thọ Xuân và TP Thanh Hoá, tại huyện Nông Cống thì có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước có xu thế hạ tại huyện Thọ Xuân, TP Thanh Hoá và có xu thế dâng hạ không đáng kể tại các huyện Hoằng Hoá, Nông Cống.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thanh Hóa thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Thanh Hóa chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Thanh Hóa đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Mangan, Asen và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: