Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Thanh Hóa Mùa Mưa Năm 2023

Tỉnh Thanh Hóa là một tỉnh thuộc lưu vực sông Mã có diện tích tự nhiên là 11.129,48km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 24 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thanh Hóa gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.588.013 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 3.429.565 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 hạ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH) và giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Đông Hải, TP.Thanh Hóa (QT8-TH).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 0,74m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,97m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14a-TH).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước riêng tại công trình QT4-TH mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước, riêng khu vực Thọ Xuân và TP Thanh Hoá mực nước có xu thế hạ..

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thanh Hóa thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Thanh Hoá thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong mùa mưa năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Thanh Hoá đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, As và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: