Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Tây Ninh Tháng 1 Năm 2024

Tây Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 4.032,61km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Tây Ninh gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 1.242.116m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 2.313.888m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 585.340m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 726.900m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 684.249m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,98m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q023020M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước ttháng 1 tầng qp3

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,53m tại TT Bến Cầu, huyện Bến Cầu (Q634030).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304TM1).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại phường 1, thị xã Tây Ninh (Q22104Z). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,59m so với tháng 11..

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành (Q222040) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng (Q02304ZM1).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 đến -0,2m.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,2 đến -0,3 m.

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,2 đến      -0,3 m.

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,2 m..

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể là chính dao động khoảng   -0,1 đến -0,3 m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Tây Ninhchưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.