Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ninh Tháng 1 Năm 2024

Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 6.102 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 4 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.306.814,62 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 154.848,47 m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Theo kết quả quan trắc tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều (Q.141) mực nước trung bình tháng 12/2023 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11/2023.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều (Q.142).

 

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 lớp qp1

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động khoảng 0,1 – 0,3m.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất trong tỉnh Quảng Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Quảng Ninh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trong tỉnh và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Quảng Ninh đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, chì và hàm lượng amoni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.