Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Ninh Mùa Khô Năm 2023-2024

Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 6.102 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 4 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 1.306.814,62 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 154.848,47 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Theo kết quả quan trắc tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều (Q.141) mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 hạ 0,4m so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 hạ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại P. Mạo Khê,  TX.Đông Triều (Q.141a).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp qp1

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Mực nước trung bình các tháng mùa khô 11/2023-4/2024 có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp): Mực nước trung bình các tháng mùa khô 11/2023-4/2024 có xu thế hạ so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất trong tỉnh Quảng Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Quảng Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Quảng Ninh đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn và hàm lượng NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: