Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Phú Yên Tháng 1 Năm 2024

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3/năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh.

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 12 năm 2023 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 332cm, giảm 20cm so với tháng trước, giảm 47cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 26cm so với tháng 12 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 368cm (ngày 4/12/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 287cm (ngày 13/12/2023).

Trong tháng 12 năm 2023, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 77,1m3/s, giảm 25,4m3/s so với tháng trước, giảm 66,1m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 12 năm 2023, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 199,7 triệu m3, giảm khoảng 74,6 triệu m3 so với tháng trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Theo QCVN 08:2023/BTNMT, chất lượng nước sông trong tháng 12 năm 2023 có các thông số kim loại nặng As, Cd, Pb, Cr6+, Cu, Zn, Hg đều không vượt ngưỡng GTGH cho phép. Các thông số hữu cơ và dinh dưỡng DO, COD, BOD và P-PO4 có giá trị chất lượng nước tốt thuộc cột A; các thông số N-NH4+, N-NO3, N-NO2 đều không vượt ngưỡng GTGH cho phép. Thông số E. Coli có giá trị chất lượng nước vượt 0,35 lần ngưỡng GTGH cho phép và Coliform thuộc cột A.

Đề xuất, kiến nghị

Tổng lượng nước tại trạm An Thạnh trong tháng 12 năm 2023 có xu hướng giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh vẫn duy trì tốt so với tháng trước, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để duy trì chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Xem chi tiết tại đây.