Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 6 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 dâng hạ không đáng kể so với tháng 4. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (QT2aNA) và giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (QT14aNA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,57m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh (QT12a-NA) và sâu nhất là -13,51m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).

* Tng cha nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 5 hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (QT7-NA) và giá trị dâng cao nhất là 0,29m tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (QT2b-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,44m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -12,89m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).

  1. Dbáo mc nước dưới đất

Trong tháng 6 và tháng 7, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng dâng và dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế, tầng qp mực nước mực nước có xu hướng hạ và dâng.