Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25
km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất
được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính là
tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc
dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các
tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
136.705,0 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,08m tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (QT1a-CC) và giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (QT3-NA).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,26m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh (QT12a-NA) và sâu nhất là -10,22m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,59m tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (QT1b-CC) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là 0,34m tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (QT3a-HÐ).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,02m tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (QT18a-NA) và sâu nhất là -9,1m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Trong tháng 11 và tháng 12, tầng chứa nước qh mực nước có xu hướng hạ dần, tầng qp mực nước có xu hướng hạ dần.

Xem chi tiết tại đây.