Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nghệ An Mùa Khô Năm 2023-2024

Tỉnh Nghệ An là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cả có diện tích tự nhiên là 16.490,25 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nghệ An gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 688.698,6m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 136.705,0m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 hạ so với năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 1,39m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (QT2-HÐ) và giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (QT10a-NA).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa năm 2023 hạ so với năm 2022. Giá trị hạ thấp nhất là 1,35m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (QT2a-CC) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh (QT12b-NA).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước, có khu vực có xu thế hạ như Quỳnh Lưu, Anh Sơn.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nghệ An thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Nghệ An thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Nghệ An đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, As và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09-MT:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm..

Xem chi tiết tại đây: