Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nam Định Tháng 3 Năm 2023

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 10 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1).

 Sơ đồ diễn biến mực nước lớp tháng 2 qh2

Lớp chứa nước Holocen hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1.

Tầng chứa nước Pleistocen (qp) – lớp chứa nước Pleistocen hạ qp1: Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108bM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 2 dâng 0,6m so với tháng 1.

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế hạ không đáng kể, khu vực Trực Ninh có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) – Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nam Định thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo . Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Nam Định thời điểm hiện tại có 02 công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây.