Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nam Định Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích
tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 11 công trình quan trắc tài
nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc
gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 2 tầng chứa nước chính là
tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc
dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các
tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
1.625.269m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không đáng kể so với tháng 9.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,16m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -0,78m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 10 dâng 0,14m so với tháng 9.

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp) – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,55m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,66m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -16,52m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).

1.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không đáng kể so với tháng 9.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ là chính.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế dâng nhẹ.

2.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nam Định thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo, gồm: công trình Q.109a và Q.109b thuộc xã Trực Phú, huyện Trực Ninh. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

Xem chi tiết tại đây.