Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Nam Định Tháng 1 Năm 2023

Tỉnh Nam Định là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1669 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 10 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Nam Định gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 402.221m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 1.625.269m3/ngày.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại xã Yên Lương, huyện Ý Yên (Q.107). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,49m tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Q.111) và sâu nhất là -1,18m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước lớp tháng 12 qh2
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (Q.108aM1). Mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp) – lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -11,06m tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu (Q.110a) và sâu nhất là -16,72m tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109a).
Tầng chứa nước Neogene (n)
Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh (Q.109b). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,31m so với tháng 11.
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Holocene (qh)
Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ, khu vực Trực Ninh có xu thế dâng.
Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế hạ.
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1: Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau.
Tầng chứa nước Neogene (n)
Trong tháng 1 và tháng 2/2023 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Nam Định thời điểm hiện tại có 2 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo là lỗ khoan Q.109a và Q.109b tại xã Trực Phú, huyện Trực Ninh. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Nam Định thời điểm hiện tại có 02 công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.
Xem chi tiết tại đây.