Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Huế Tháng 4 Năm 2023

Tỉnh Thừa Thiên Huế là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hương có diện tích tự nhiên là 5025,30 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ là chính so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8a-H).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,45m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -3,59m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H).

 Sơ đồ diễn biến mực nước 3 tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ là chính so với tháng 2. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2b-H). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,16m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,45m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H).

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước có xu thế hạ dần.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 4 và tháng 5 có xu thế hạ dần.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.