Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hải Dương Tháng 11 Năm 2022.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương
được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất
lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử
dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục
vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Tỉnh Hải Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích
tự nhiên là 1.648 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 13 công trình quan trắc tài
nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc
gia quản lý và vận hành.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hải Dương gồm 2 tầng chứa nước chính
là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo
thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho
các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau:
tầng chứa nước Holocen (qh) là 179.474 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là
527.046 m3/ngày. Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa mưa năm 2021 dâng so với năm 2020. Giá trị dâng cao nhất là 0,57m xã Hải Dương, huyện Hải Lăng (QT11a-QT) và hạ thấp nhất là 0,66m tại xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (QT8b-QT).

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

* Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,12m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,48m tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Q.144M1) và sâu nhất là -1,56m tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (Q.146).

– Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9.

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,12m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131) và sâu nhất là -5,49m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ (Q.148).

* Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Theo kết quả quan trắc tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131a). Mực nước trung bình tháng 10 hạ 0,09m so với tháng 9.

– Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,63m tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Q.145a) và sâu nhất là -6,35m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện (Q.131b).

* Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong phạm vi tỉnh chỉ có 1 công trình quan trắc tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Q.149). Mực nước trung bình tháng 10 hạ 0,06m so với tháng 9.

  1. Dự báo mực nước dưới đất

2.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

– Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

– Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

2.3. Tầng chứa nước Neogene (n)

Trong tháng 11 và tháng 12 dự báo mực nước có xu thế hạ.

Xem chi tiết tại đây.