Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Nam Tháng 3 Năm 2023

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 855,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 20 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Hà Nam gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) và tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 256.535 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 18.855 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại xã Lam Hạ, TP. Phủ Lý (Q.85) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,79m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84) và sâu nhất là -5,72m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân (Q.87a) và có một công trình hạ với giá trị hạ là 0,09m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.88a)..

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Theo kết quả quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82M1). Mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên (Q.86aM1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.82a).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước tại công trình Q.82M1 có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.