Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Hà Nam Năm 2023

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 855,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 21 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên (Q.89).

 Sơ đồ diễn biến mực nước năm 2022 lớp qh2

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,37m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84a).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Theo kết quả quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.82M1),  mực nước trung bình năm 2022 hạ 0,05m so với năm 2021.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình năm 2022 dâng so với năm 2021. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại P. Quang Trung, TP. Phủ Lý (Q.84b) và giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý (Q.83b).

Chất lượng nước

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước nhạt, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước trong tầng thuộc nước nhạt, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82M1) trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước mặn, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT).

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Kết quả phân tích mẫu nước năm 2022 tại công trình quan trắc trong tầng cho thấy nước thuộc loại nước nhạt đến mặn, một số chỉ tiêu vượt quá GTGH (QCVN09:2015/BTNMT).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen trên (qh2): Mực nước trung bình các quý năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với năm trước.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen dưới (qh1):Mực nước trung bình năm 2023 nhìn chung có xu thế dâng so với năm trước, riêng khu vực Lý Nhân dự báo mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1):Mực nước trung bình năm 2023 có xu thế hạ so với năm trước.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Mực nước trung bình năm 2023 nhìn chung có xu thế hạ so với năm trước.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Hà Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Trong năm 2022, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Hà Nam đều tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, As và NH4 vượt quá GTGH so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.