Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Tháp Tháng 9 Năm 2023

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 19 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,7m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,26m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020) và sâu nhất là -5,35m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,13m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206030M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206040M1) và giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,1m đến 0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,1m đến 0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng 0,2m đến 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,1m đến 0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng 0,1m đến 0,2m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại không có công trình nào vượt quá mực nước hạ thấp cho phép (-30m) do đó chưa thuộc diện phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Đồng Tháp chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, F, Hg và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: