Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Tháp Mùa Mưa Năm 2023

Đồng Tháp là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3375,4km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 19 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Tháp gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 696.567m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 571.111m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 681.846m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 754.332m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 961.709m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 4 tầng chứa nước chính.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 0,29m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,09m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 dâng hạ không rõ ràng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,2m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606030) và giá trị dâng cao nhất là 0,15m tại xã Hòa Long, huyện Lai Vung (Q206020M1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 hạ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,61m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614040) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 hạ so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Q606050) và giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại xã An Bình B, TX Hồng Ngự (Q614050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã An Phong, huyện Thanh Bình (Q031040).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene thượng (qp3): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa nhìn chung có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình thuộc xã Hòa Long, huyện Lai Vung là Q206030M1 (TCN n22) và công trình Q206040M1 (TCN n21) có độ sâu mực nước trung bình mùa mưa 2022 lần lượt là -15,24m đạt 50,78%, -15,42 m đạt 51,40% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại có 2 công trình thuộc xã Hòa Long, huyện Lai Vung là Q206030M1 (TCN n22) và công trình Q206040M1 (TCN n21) có độ sâu mực nước trung bình mùa mưa 2022 lần lượt là -15,24m đạt 50,78%, -15,42 m đạt 51,40% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi trong các bản tin tiếp theo để quản lý khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất phù hợp.

Nhìn chung tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô từ T11/2022-T4/2023 có mực nước ổn định, không có diễn biến bất thường. Chất lượng nước trong mùa mưa năm 2022 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, F và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: