Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Nai Tháng 1 Năm 2023

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 273.213m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340).
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không đáng kể so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,42m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020) và sâu nhất là -16,54m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1).
Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng qp1
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,61m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,28m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1) và sâu nhất là -7,15m tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (Q714040).
2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.
Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế dâng, hạ.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ. Cảnh báo tài nguyên dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q039340M1 (TCN qp1 – xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) độ sâu mực nước trung bình tháng 12 là -16,59m đạt 55,30% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 1 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Vì vậy, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến mực nước dưới đất các tầng chứa nước tại địa phương và trong các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.
Xem chi tiết tại đây.