Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Nai Mùa Mưa Năm 2023

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đồng Nai gồm 4 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 93.592m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 29.465m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 3.567m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 273.213m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại công trình Q014340 mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 dâng 0,63m so với cùng kỳ năm trước..

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình mùa khô từ T11/2022-T4/2023 dâng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị dâng cao nhất là 1,2m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp1

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 hạ so với tháng 02. Giá trị hạ thấp nhất là 0,45m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước trung bình các tháng mùa mùa mưa có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Mực nước trung bình các tháng mùa mùa mưa có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Mực nước trung bình các tháng mùa mưa có xu thế dâng so với cùng kỳ năm trước.

  1. Cảnh báo tài nguyên dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 2 công trình: Q039340M1 (TCN qp1 – xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) và Q039340M1 ( TCN qp1 – xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) độ sâu mực nước trung bình mùa mưa năm 2021 lần lượt là -16,85m; 0,89m đạt 56,18%, 57,37% .

  1. Đề xuất, kiến nghị.

Trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi trong các bản tin tiếp theo để quản lý khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất phù hợp.

Nhìn chung tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô từ T11/2022-T4/2023 có mực nước ổn định, không có diễn biến bất thường. Chất lượng nước trong mùa mưa năm 2022 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm  lượng NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: