Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đắk Nông Tháng 07 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tỉnh Đắk Nông được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 10.413 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 159.788 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 4.481.654 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tại tng cha nước lhng bi tích hin đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nước trung bình tháng 6 dâng hạ không đáng kể 0,05m so với tháng 5.

Tại tng cha nước khe nt lhng phun trào Bazan Pleistocen gia β(qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,88m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,52m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và sâu nhất là -6,78m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T).

Tại tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5. Giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa (LK93Tm1) và hạ thấp nhất là 0,45m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (LK41T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,79m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa (LK92T) và sâu nhất là -21,64m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T).

  1. Dự báo mực nước dưới đất

            Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước tại công trình LK79T có xu hướng dâng. 

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu hướng dâng.     

            Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 7 và tháng 8 mực nước có xu hướng dâng.

  1. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây