Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đắk Lắk Tháng 8 Năm 2023

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 36 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Đức Xuyên được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 – 1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ Tháng 6 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 11 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (q) là 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước mặt

Số lượng nước: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2023 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48785cm, tăng 82cm so với tháng trước, giảm 5cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 65cm so với tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48852cm (ngày 5/7/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48680cm (ngày 1/7/2023).

Chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2.Tài nguyên nước dưới đất

2.1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T) mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) : Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 1,60m tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo (LK29T) và một công trình có mực nước hạ là 0,29m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (CB1-II).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β(qp)

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 2,15m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5o) và hạ thấp nhất là 0,58m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 7 dâng 0,10m so với tháng 6.

2.2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ không phân chia (q): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại công trình LK51T nước có xu thế dâng 0,33m.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng. Mực nước dâng từ 0,17m đến 3,70m.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng. Mực nước dâng từ 0,32m đến 2,94m.

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen (n): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước tại công trình LK52T nước có xu thế dâng 0,45m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước tại trạm Đức Xuyên trong tháng 6 có xu hướng tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Đức Xuyên bị giảm so với tháng trước, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để tăng chất lượng nguồn nước hướng tới phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Đắk Lắk chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Trong mùa khô năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc tỉnh Đắk Lắk đều tốt.

Xem chi tiết tại đây: