Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cần Thơ Tháng 5 Năm 2024

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 172.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309.661m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,45m tại xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh (Q402020M1) và sâu nhất là -10,11m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,95m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601030) và sâu nhất là -10,18m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030)..

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1):

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,96m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040) và sâu nhất là -10,01m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,22m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050) và sâu nhất là -16,99m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050)

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,68m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624060) và sâu nhất là -18,07m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene thượng (qp3): Mực nước có xu thế hạ vào tháng 5 và tháng 6 dao động khoảng 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3) : Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng 0,05-0,25m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng 0,05-0,25m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Cần Thơ chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tisn dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất. 

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, một số công trình có hàm lượng TDS, Pb và NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: