Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cần Thơ Tháng 11 Năm 2023

Cần Thơ là thành phố thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 1.401,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất TP Cần Thơ gồm 5 tầng chứa nước chính là Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3), Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1), Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22) và Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 289.156m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 379.013m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 445.406m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 282.019m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 309.661m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624030) và giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại xã Thạnh Quới, huyện Thốt Nốt (Q403020).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,14m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624040) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -10,24m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (Q624050) và sâu nhất là -16,3m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 10 hạ so với tháng 9. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh (Q601060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene thượng (qp3): Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể vào tháng 11 và tháng 12 dao động khoảng -0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3) : Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng -0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể vào tháng 11 và tháng 12 dao động khoảng -0,1m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng -0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene hạ (n21): Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,05m đến -0,5m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2028/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong thành phố thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Cần Thơ chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Xem chi tiết tại đây: