Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Cà Mau Tháng 3 Năm 2024

Cà Mau là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 5331,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 25 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh (Q631020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,42m tại xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước (Q629030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại Phường 9, Tp Cà Mau (Q177040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22):  Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Q608050) và giá trị dâng cao nhất là 0,16m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704TM1).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại Phường 9, TP.Cà Mau (Q17704ZM1).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1m đến 0,2m..

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính dao động khoảng -0,1m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1m đến -0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n21): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng 0,08m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có 5 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo . Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực Phường 5, TP.Cà Mau; Phường 9, TP.Cà Mau và TT Năm Căn, huyện Năm Căn.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng TDS, Mn và NH4+  vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: