Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Phước Tháng 3 Năm 2023

Bình Phước là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.876,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 2 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1) và tầng chứa nước Pliocene giữa (n22). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp1 là 52.962m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 398.480m3/ngày, Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước chính n22.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Q223040) thuộc tầng chứa nước neogen. Mực nước trung bình tháng 02/2023 hạ 0,68m so với tháng 01.

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước có xu thế dâng vào tháng 3 và tháng 4.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.