Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Phước Tháng 1 Năm 2024

Bình Phước là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.876,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 2 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Phước gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) và tầng chứa nước Pliocene trung (n22). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp1 là 52.962m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 398.480m3/ngày, Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 1 tầng chứa nước chính n22.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Q223040) thuộc tầng chứa nước neogen.

Mực nước trung bình tháng 12 dâng 0,16m so với tháng 11.

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể vào tháng 1 và tháng 2 dao động khoảng -0,1m đến -0,2m. Chi tiết diễn biến mực nước nước tại công trình Q223040 như sau:

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trong phạm vi tỉnh Bình Phước chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên không có chỉ tiêu nào vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.