Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Dương Tháng 10 Năm 2023

Bình Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.694,64km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q224020). Mực nước trung bình tháng 9 dâng 0,29m so với tháng 8.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22):

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 9 dâng so với tháng 8. Giá trị dâng cao nhất là 1,31m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Q22504Z). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,24m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Q22504Z) và sâu nhất là -4,89m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q22404Z).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng n22

  1. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Mực nước có xu thế dâng vào tháng 10 và tháng 11 dao động trong khoảng -0,2m đến -0,4m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể vào tháng 10 và tháng 11 dao động trong khoảng -0,2m đến -0,5m.

3.Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Kiến nghị, đề xuất

Hiện tại, trrong phạm vi tỉnh Bình Dương chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm lượng Hg, Pb, Cd và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: