Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bình Dương Tháng 1 Năm 2023

Bình Dương là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.694,64km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.
Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bình Dương gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22) và tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 12.316m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 334.073m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 439.360m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 324.407m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 204.979m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh sẽ thực hiện cho 2 tầng chứa nước chính.
1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)
Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q224020). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,08m so với tháng 11.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)
Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,97m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát (Q22404Z) và sâu nhất là -6,48m tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Q22504Z).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 12 tầng n22

2. Dự báo mực nước dưới đất
Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước có xu thế dâng vào tháng 1 và tháng 02/2023.
Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Mực nước có xu thế hạ vào tháng 1 và tháng 02/2023.
3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.
4. Đề xuất, kiến nghị
Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.
Xem chi tiết tại đây.