Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 2 Năm 2023

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichchính là tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichPleistocene trên (qp3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichPleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichPleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichPliocene giữa (n22), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichPliocene dưới (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichnhư sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichqp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichqp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichqp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichn22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tichn21 là 1.018.285m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630020). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,4m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1) và sâu nhất là -7,72m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 01 tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tíchPleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao là 0,97m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao là 0,13m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao nhất là 1,96m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 01/2023 dâng so với tháng 12/2022. Giá trị dâng cao là 0,35m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3):Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế dâng.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 02 và tháng 3 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 1và tháng 3 mực nước có xu thế dâng không đáng kể.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.