Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bến Tre Tháng 1 Năm 2024

Bến Tre là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 2.360,2 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bến Tre gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước qp3 là 565.509m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3 là 552.019m3/ngày, tầng chứa nước qp1 là 396.056m3/ngày, tầng chứa nước n22 là 878.659m3/ngày, tầng chứa nước n21 là 1.018.285m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219020M1).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -8,18m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630030) và sâu nhất là -8,81m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21903T).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -9,25m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630040) và sâu nhất là -9,66m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q219030).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,1m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630050) và giá trị dâng cao nhất là 0,09m tại TT Ba Tri, huyện Ba Tri (Q21904T).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành (Q630060).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Trong tháng 01 và tháng 02/2023 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng dao động trong khoảng -0,1m

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng dao động trong khoảng -0,2m

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Trong tháng 1 và tháng 2 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động trong khoảng -0,1m

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Bến Tre chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm TDS, Mn và NH4+ vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây.