Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bắc Ninh Tháng 3 Năm 2023

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 – lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 2 dâng 0,09m so với tháng 1..

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37).  Mực nước trung bình tháng 2 dâng hạ không đáng kể so với tháng 1.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 dâng so với tháng 1. Giá trị dâng cao nhất là 0,28m tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (Q.38M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,69m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,57m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước 2 lớp qp1

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước tại công trình Q.115 có xu thế dâng.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước tại công trình Q.37 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1): Trong tháng 3 và tháng 4 dự báo mực nước có xu hướng dâng không đáng kể, khu vực Yên Phong có xu thế hạ.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Bắc Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Bắc Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.