Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bắc Ninh Tháng 2 Năm 2023

Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 823,1 km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 8 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh), tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh) là 161.880 m3/ngày, tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp) là 604.329 m3/ngày.

  1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh):Theo kết quả quan trắc tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.115 – lớp chứa nước qh2). Mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ 0,15m so với tháng 12/2022.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen (qp)

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2):Theo kết quả quan trắc tại TT. Chờ, huyện Yên Phong (Q.37). Mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ 0,15m so với tháng 12/2022.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1/2023 hạ so với tháng 12/2022. Giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Q.36M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,95m tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Q.50a) và sâu nhất là -7,87m tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành (Q.116a).

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 1 lớp qp1

2.Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Holocen (qh):Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.115 có xu thế hạ.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen trên (qp2): Trong tháng 2 và tháng 3/2023 dự báo mực nước tại công trình Q.37 có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocen dưới (qp1):Trong tháng 2/2022 dự báo mực nước có xu hướng dâng và đến tháng 3/2023 mực nước có xu thế hạ. Chi tiết diễn biến mực nước tại một số công trình đặc trưng như sau.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Bắc Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong khu vực tỉnh Bắc Ninh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.