Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bạc Liêu Tháng 3 Năm 2024

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bạc Liêu gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước Pliocene giữa (n22) và tầng chứa nước Pliocene dưới (n21).

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,94m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và sâu nhất là -12,81m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597020M1).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609030) và giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597030M1). 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,89m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632040) và sâu nhất là -16,66m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22):

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,97m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050) và sâu nhất là -15,86m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 dâng hạ không đáng kể so với tháng 12. Giá trị hạ thấp nhất là 0,07m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609060).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1m đến -0,2m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1m đến -0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 3 và tháng 4 mực nước có xu thế hạ -0,1m đến -0,2m.

3.Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Bạc Liêu chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.  (dành cho các vùng ko có công trình nào bị hạ thấp cần cảnh báo).

Xem chi tiết tại đây: